Som et afgørende arbejds- og refleksionsredskab anvender vi i vid udstrækning evaluering i projektlederuddannelsen. Dette gøres på flere niveauer: elev-, underviser- og koordinatorgruppeniveau.

Elever

Portfolio
Portfolio er et gennemgående evalueringsværktøj i projektlederuddannelsen. Heri samler eleven refleksioner omkring processen, gruppen og sin egen rolle i projektarbejdet. Portfolioen medbringes af eleverne, når der er projektledelse på skeamet, og underviseren står for løbende at facilitere refleksionsøvelser til portfolioen. Portfolioens indhold danner udgangspunktet for en projektlederudtalelse, eleven formulerer efter endt projektlederuddannelse. Det er vigtigt at have for øje, at portfolioen handler om processen og ikke om produktet. Portfolioen er ikke stedet for traditionel faglig viden, den handler snarere om elevens personlige udvikling i forhold til de tre kompetencer, som projektlederuddannelsen sigter mod at styrke: Samarbejdskompetence, handlekompetence og styringskompetence. Med anvendelse af portfolioen er evaluering og refleksion en integreret del af projektlederuddannelsen og anvendes både til summative og formative formål.

Projektuger
Efter alle projektuger evalueres ugen i forhold til de målsætninger, der er stillet for ugen. Det er underviserne i de pågældende uger, der foretager evalueringerne og sørger for, at evalueringerne placeres i portfolioen. Evalueringsmetoderne varierer og foretages både i grupper og individuelt. Eksempler på evalueringsmetoder:
– Individuel refleksion
– Silent feedback med post-its
– Fælles refleksion
– Interview to og to
– Walk and talk
– Skriv løs til musik
– Logbøger

Undervisere og projektkoordinatorgruppe

Løbende evaluering
Under hele projektlederuddannelsen er det væsentligt, at der evalueres ud fra de målsætninger, der er stillet for projektforløbene og de enkelte SPOT-kurser. Den kursusansvarlige underviser er yderligere ansvarlig for at drage og dele evalueringernes konklusion med de øvrige undervisere på uddannelsen i en fælles online-mappe. Mappen bruges bl.a. af projektkoordinatorgruppen til identifikation af udviklingsområder.
Projektugerne og projektlederdagene evalueres af underviserne på et fælles møde, som faciliteres af projektkoordinatorgruppen. Råmaterialet til disse evalueringer er elevevalueringerne, som foretages midtvejs og sidst i projektforløbene.

Afsluttende evaluering
Projektkoordinatorgruppen faciliterer sidst på skoleåret en slutevaluering af afslutningsprojektet og hele projektlederuddannelsen for alle undervisere og interesserede elever. Hensigten med denne evaluering er at udvikle uddannelsen og revidere målsætningerne.