Gradvis introduktion til Ryslinge-modellen

Som beskrevet i Den der bog om projektledelse, kan Ryslinge-modellen anvendes som en procesguide i alle projektforløb. Når vi underviser i projektledelse på Ryslinge Efterskole, har vi etableret en struktur, hvor eleverne i løbet af projektlederuddannelsen gradvist introduceres til Ryslinge-modellens forskellige faser og SPOTS. Hovedprincippet bag denne struktur er, at undervisningen skal kunne bringes i anvendelse i konkrete projektforløb.

SPOT-kurser

I bogen introduceres en række tematiske fokuspunkter – SPOTS – til hver fase. På projektlederuddannelsen undervises eleverne i alle bogens SPOTS. Dette tilrettelægges som kompetencegivende kurser af varierende længder. I henhold til ovenstående princip om anvendelsesorienteret undervisning, brydes bogens SPOTS i praksis ofte ned og foretages over flere undervisningsgange. Se mere i årsrytmen længere nede på siden.

Projektforløb

På projektlederuddannelsen gennemgår eleverne 6 projektforløb – 2 hele projektuger og 4 projektlederdage (á 2-3 dage). Herudover kommer tid til introduktion og evaluering. Sammenlagt tæller projektlederuddannelsen ca 150 timer. Progressionen i projektlederuddannelsen er tilrettelagt, så eleverne i starten af skoleåret arbejder med små projekter lokalt på skolen med skolen som opdragsgiver. Her centrerer elevernes projekter sig omkring arrangementer på skolen, fx elevweekender og tilrettelæggelse af Efterskolernes Dag. Undervejs i skoleåret gennemgår eleverne flere projektforløb af varierende længder for til sidst at afslutte uddannelsen med et afgangsprojekt, hvor eleverne kan vælge at arbejde med et opdrag, formuleret af samarbejdspartnere fra erhvervslivet, eller at forfølge deres egne iværksætter-drømme. Eleverne skal i løbet af uddannelsen udvikle sig fra at have kendskab til Ryslinge-modellen til aktivt at anvende og reflektere over værktøjerne fra modellen i realiseringen af konkrete projekter.

Integreret projektledelse

Foruden projektforløbene og SPOT-kurserne føder projektlederuddannelsen ind i den øvrige undervisning på skolen, fx er elevernes OSO-uge (Obligatorisk Selvvalgt Opgave for 10. Klasse) tilrettelagt som en del af projektlederuddannelsen. Omvendt bidrager den øvrige undervisning også til projektlederuddannelsen, både de traditionelle fag som dansk og matematik, men også fællestimer og linjefag anses som kompetencegivende i forhold til projektlederuddannelsen. Derfor anvender vi begrebet integreret projektledelse, som indikerer, at formålet med projektlederuddannelsen gennemsyrer hele skolens virke.

Den videnskabelige dimension

Projektlederuddannelsen handler om at kunne omsætte viden til handling. Derfor er vidensdelen helt central i projektlederuddannelsen. For at handle skal eleverne have et grundlag at handle ud fra, og det giver vi dem ved hjælp af videnskabelige tilgange til indsamling, analyse og formidling af viden. Vi er en skole, der værdsætter videnskaben og anerkender den som en vigtig del af vores historiefortælling og som uundværlig forudsætning for fremtiden. Derfor ønsker vi, at eleverne stifter bekendtskab med både naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder, som bringes i anvendelse som en naturlig del af projektarbejdet.

Projektlederuddannelsens rum

Skolen råder over lokaler, der fremmer forskellige vidensformer. Nogle lægger op til kreativ, praktisk udfoldelse, fx sciencelokaler med laboratorium og 3D-printere, mens andre fordrer individuel fordybelse eller gruppearbejde. I projektlederuddannelsen skaber vi ligeledes vores egne pop-up-lokaler med skillevægge, alternative møblementer og lyskilder. Med rummene tilsammen har vi skabt et attraktivt projektmiljø på skolen, der appellerer til nysgerrighed, erfaringsudveksling og fordybelse. I projektlederuddannelsen er samspillet mellem konvergent og divergent tænkning i højsædet, hvilket bl.a. fremmes i vekslende undervisningsmiljøer.

Projektlederuddannelsens årsrytme

I følgende oversigt illustreres et eksempel på, hvordan projektlederuddannelsens årsrytme og indhold kan tage sig ud med skolestart i august. Sammenhængen mellem konkrete projektforløb, Ryslinge-modellens faser og SPOT-kurser synliggøres. Klik på de enkelte SPOT-kurser for at se et eksempel på en undervisningsplan. Vær opmærksom på, at årshjulet udelukkende illustrerer konfrontationstiden. Undervisernes forberedelse figurerer ikke.

UGE FORLØB FASE SPOT SPOT-kursus
Klik for at se undervisningsplanen
33 Introduktion til projektlederuddannelsen
Eleverne introduceres til projektlederuddannelsen og Ryslinge-modellen.
Samarbejdsfasen SPOT 2: Samarbejdsudvikling Den professionelle studerende
35 Projektlederdage 1
Dette projektforløb strækker sig over to dage. I forløbet er der fokus på at introducere til Ryslinge-modellen og anvende kompetencer fra SPOT-kurserne i et konkret projekt. Projektets opdrag er at skabe en aktivitetskalender med tilhørende aktivitetsbeskrivelser og projektplan for årets aften- og weekendaktiviteter på efterskolen. Eleverne arbejder sammen i kontaktgrupper og afbrydes af fælles SPOT-kurser undervejs. Projektlederdagene afsluttes med, at eleverne overleverer deres planer til skolens personale og evaluerer forløbet i grupper og individuelt.
Samarbejdsfasen SPOT 2: Samarbejdsudvikling Teambuilding
SPOT 2:
Facilitering
Mødefacilitering
Idéfasen SPOT 1:
Idéskabelse
Kreative metoder til Idéskabelse
SPOT 2:
Idéudvælgelse
Kreative metoder til Idéudvælgelse
Realiseringsfasen SPOT 1:
Projektplanlægning
Projektbeskrivelse
Målsætning
Budget
Formidlingsfasen SPOT 1: Pitch Pitch vol. 1
Projektiler
38 Projektlederdage 2
Dette projektforløb strækker sig over to dage og bygger videre på elevernes erfaringer fra ’Projektlederdage 1’. Projektets opdrag er planlægge og gennemføre Efterskolernes Dag på en ny og anderledes måde med tilhørende aktivitetsbeskrivelser og plan for dagen. Eleverne arbejder i grupper og deltager i fælles SPOT-kurser undervejs i forløbet. Hver gruppe udnævner to koordinatorer, som står med det overordnede ansvar for afvikling. Projekterne sættes i værk 14 dage senere til Efterskolernes Dag, og forløbet evalueres individuelt og kollektivt.
Samarbejdsfasen SPOT 2:
Facilitering
Grafisk facilitering
Idéfasen SPOT 1:
Idéskabelse
Kreative metoder til Idéskabelse
SPOT 2:
Idéudvælgelse
Kreative metoder til Idéudvælgelse
Researchfasen SPOT 2:
Opsøgende research
Netværk
Formidlingsfasen SPOT 1: Pitch Pitch vol. 2
Projektiler
43 Projektuge 1: AWARD
I denne projektuge forbereder eleverne deres deltagelse i Fonden for Entreprenørskabs idékonkurrence, som afvikles en måned senere til begivenheden ’Danish Entrepreneurship Award’. Her dyster elever fra hele landet i gode ideer og innovation. Ugens projektopdrag stilles derfor af Fonden for Entreprenørskab og bevæger sig indenfor forskellige opstillingskategorier. Hensigten med ugen er, at eleverne oplever, at de kan omsætte deres idéer til virkelighed og får erfaringer med iværksætteri. Eleverne arbejder i grupper á max fem personer og støttes af vejledere igennem projektet. I løbet af ugen vil der være SPOT-kurser og fællessamlinger for alle elever. Ugen afsluttes med gruppe- og individuel evaluering.Grupperne til projektugen er bl.a. dannet på baggrund af lederrollerne, som der arbejdes med på det første SPOT-kursus.
Samarbejdsfasen SPOT 1: Projektlederroller Projektlederroller
Samarbejdsaftale
Idéfasen SPOT 1:
Idéskabelse
Kreative metoder til Idéskabelse
SPOT 2:
Idéudvælgelse
Kreative metoder til Ideudvælgelse

 

SPOT 3: Idéafprøvning Prototyper
Researchfasen SPOT 1:
Desktop research
Kildekritik og informationssøgning
SPOT 3: Analyse SWOT
Realiseringsfasen SPOT 1: Projektplanlægning Forretningsplan
SPOT 2: Samarbejdspartnere Samarbejdspartnere vol. 1
Formidlingsfasen SPOT 1: Pitch Retorik
Projektiler
44 OSO
Vi afvikler en alternativ OSO, hvor elevernes opgaver afløses af en messe, hvor eleverne på hver deres messestand formidler en jobfunktion og selvvalgt problemstilling for skoleklasser i lokalområdet. Messestanden skal synliggøre jobfunktionen og aktivere messedeltagerne.
Researchfasen SPOT 3: Analyse Analyse
47 Projektlederdage 3: AWARD
Dette projektforløb strækker sig over tre dage. Den første dag er forberedelsesdag, den anden dag deltager skolen i Danish Entrepreneurship Award på baggrund af projekterne fra uge 43, den sidste dag er evalueringsdag, hvilket tilrettelægges som et SPOT-kursus. Formålet er, at eleverne både evaluerer deres projekter og får undervisning i forskellige evaluerings- og feedbackformer.
Evaluering
50 Introduktion til afslutningsprojekt
Forud for afgangsprojektet præsenteres eleverne for to valgmuligheder:
1)      At arbejde som iværksættere med sin egen idé.
2)      At arbejde ud fra et opdrag stillet af en virksomhed, organisation eller offentlig instans.
Det gøres tydeligt for eleverne, hvilke målsætninger og krav, der stilles til hver af de to muligheder. Eleverne skal træffe et reflekteret valg senest i uge 2.
8+9 Projektlederdage 4
Dette forløb strækker sig over tre dage fordelt på de to uger, og sigter mod at forbedrede afslutningsprojektet i uge 10.Den første dag er der fokus på gruppedannelse og iværksætterforedrag, den anden dag er der fokus på SPOT-kurser, mens der den tredje dag uddeles opdrag, opdragsgiverne kontaktes og vidensindsamlingen påbegyndes.
Realiseringsfasen SPOT 2: Samarbejdspartnere Samarbejdspartnere vol. 2
SPOT 3: Fundraising Crowdfunding
Formidlingsfasen SPOT 2: Presse Presse
SPOT 3: Markedsføring Markedsføring
10 Projektuge 2 Afslutningsprojekt
Grupperne arbejder med deres opdrag fra virksomheder, foreninger og kommuner eller på deres egne iværktsætter-projekter. Eleverne støttes af vejledere gennem hele forløbet. Succeskritereiet for ugen er, at eleverne kan gå fra viden til handling ved hjælp af de metoder, værktøjer og kompetencer, de har tilegnet sig i projektlederuddannelsen, dvs. at de aktivt kan anvende Ryslinge-modellen.Overlevering af projektet:
Ugen afsluttes med en projektmesse, hvor projektgrupperne overleverer deres projekter til opdragsgivere eller samarbejdspartnere. Opdragsgiverne deltager aktivt og har mulighed for at spørge ind til projekterne og give eleverne feedback på forløbet og deres ideer.
Alle faser sættes i spil på egen hånd.
11 Evaluering af afslutningsprojekt
Se mere under evaluering
13 Individuel evaluering af afslutningsprojekt
Eleverne udarbejder bl.a. en projektlederudtalelse, se mere under evaluering.
14 Evaluering af hele projektlederuddannelsen