top of page
Projektlederuddannelsens struktur

Projektforløb med afsæt i Ryslinge-modellen

Når vi underviser i projektledelse på Ryslinge Efterskole, har vi etableret en struktur, hvor eleverne i løbet af projektlederuddannelsen gennemgår fire større projektforløb med tilhørende realiserbare projekter. Hvert  projektforløb tilrettelægges ud fra strukturen i Ryslinge-modellens fem faser. Progressionen i uddannelsen sikres dels gennem de enkelte projekters størrelse og omfang og dels gennem de tematiske fokuspunkter - spots - inden for hver fase. Spots tilrettelægges som kompetencegivende kurser af varierende længder og bygger altid ovenpå elevernes viden fra forudgående projektforløb. Hovedprincippet bag denne struktur er, at undervisningen skal kunne bringes i anvendelse i konkrete projektforløb.

 

Projektlederuddannelsens struktur på Ryslinge
På projektlederuddannelsen gennemgår eleverne fire projektlederforløb á 2-3 dage og 3 hele projektuger. Hertil kommer et kortere introduktionsforløb, som vi kalder “Den professionelle studerende” og derudover evaluering. Sammenlagt tæller projektlederuddannelsen ca. 150 timer.

​Progressionen i projektlederuddannelsen er tilrettelagt, så eleverne i starten af skoleåret arbejder med små projekter lokalt på skolen med skolen som opdragsgiver. Her centrerer elevernes projekter sig omkring arrangementer på skolen, fx aftenaktiviteter og større arrangementer i weekender samt tilrettelæggelse af Efterskolernes Dag. Senere i forløbet inddrager vi samarbejdespartnere i form af lokale og nationale virksomheder, som hver især udarbejder opdrag som omdrejningspunkt for elevernes projekter. Uddannelsen afsluttes med et større afgangsprojekt, hvor eleverne kan vælge at arbejde videre med opdrag, formuleret af samarbejdspartnere fra erhvervslivet, eller at forfølge deres egne iværksætterdrømme.​

Målet er, at eleverne i løbet af uddannelsen skal udvikle sig fra at blive guidet gennem procesfaserne i Ryslinge-modellen i et konkret projekt til aktivt at anvende og reflektere over værktøjerne fra modellen i realiseringen af konkrete projekter.

 

Projektlederuddannelsens rum
Skolen råder over lokaler, der fremmer forskellige vidensformer. Nogle lægger op til kreativ, praktisk udfoldelse, fx sciencelokaler med laboratorium og 3D-printere, mens andre fordrer individuel fordybelse eller gruppearbejde. I projektlederuddannelsen skaber vi ligeledes vores egne pop-up-lokaler med skillevægge, alternative møblementer og lyskilder. Med rummene tilsammen har vi skabt et attraktivt projektmiljø på skolen, der appellerer til nysgerrighed, erfaringsudveksling og fordybelse. I projektlederuddannelsen er samspillet mellem konvergent og divergent tænkning i højsædet, hvilket bl.a. fremmes i vekslende undervisningsmiljøer.

Pil2-h.png
bottom of page